Et ønske om fred

peace-war-signimagewnn

Jeg havde egentlig glædet mig til at skrive et blogindlæg om, at Olivia Danmark endelig havde opsagt kontrakten.For det har de. Pr. 28/2-17.

Men hvad der har fulgt i kølvandet på deres opsigelse nærmer sig kafkaske proportioner.

Det føles umiskendeligt som om, at Olivia Danmark besluttede sig for at placere hele skylden for opsigelsen på mig. Og ikke bare min person, i professionelle sammenhænge, nej hele min person.

Således gik Olivia Danmark hurtigt igang med at instruere personalet i at indsamle oplysninger om Noah og mig. De holdt møder med personalet om hvordan de skulle lave underretninger på mig. Og de skrev i det hele taget så konfliktoptrappende mails ud, at halvdelen af personalet nu er sygemeldt.

Men kan sige meget om Olivia Danmark, men de er i hvert fald et firma med en agenda. Hvis du klager over dem, risikerer du at miste alt. Inkl. dit dødssyge barn.

Olivia Danmark er i den henseende fuldstændig ligeglade med, at deres personale har en ret skrap tavshedspligt, hvorfor al den snak om mig og hvordan de skal miskreditere mig, faktisk tvinger personalet til at handle imod deres eget bedste og bringer deres autorisation i fare.

Og hvor er Køge kommune henne spørger du?

Ja, det kunne jeg godt tænke mig at vide. For med mindre de har et eller andet fra Olivia Danmark, så er de fuldstændigt fraværende.

Så meget, at min partsrepræsentant, Ricky Magnussen, nu er nødt til at anmelde dem til tilsynet og ombudsmanden.

Således står Noah nu på 4. uge uden en eneste bevilling på medicin og remedier til hans pleje.

Han står stort set uden sygeplejersker idet 1 ud af 2 fastansatte er sygemeldt. Fra 1/3 står han uden en sygeplejeordning overhovedet. Alene fordi Køge kommune i over et år har ignoreret oplysningerne om Olivia Danmark og derfor ventede til problemerne var så store, at ordningen ikke kunne overleveres over en længere periode.

Torben Haack, som er lokalpolitiker i Køge kommune og som prøver at hjælpe os, har haft så mange samtaler med forvaltningscheferne, at han nærmest ikke har tid til andet. Kommunen synes jeg er vanskelig.

Ja, jeg klager. Ja, jeg skriver offentligt om det. Nu. De glemmer, at jeg i 2 år har forsøgt at samarbejde med både dem og Olivia Danmark. Uden held.

Hvis man til sidst står med valget mellem sit barns helbred og tarv – og ikke at blive upopulær hos Køge kommune, så er der ikke noget valg. Jeg vælger altid Noahs tarv over trusler mod min egen person. Altid.

Fra første færd har deres agenda været at få Noah på institution. Det vil nemlig give kommunen statsrefusion på alle udgifter til Noah – undtaget skoletilbud. Køge kommune tror selvfølgelig, at de kan sætte Noah på institution og så har han ved et trylle slag ikke brug for sygeplejersker døgnet rundt mere.

Men de glemmer én ting. Noah har fået ordineret 24 timers sygepleje, fordi det er hans behov, at der altid er en kvalificeret sygeplejerske på vagt ved ham, der kan skride til handling ved alarmer m.m. Han har også fået det ordineret fordi der er så ufattelig mange sygeplejeopgaver på en dag, som ikke kan løses af pædagogisk eller ufaglært personale. Noahs behov er sådan, at selv under indlæggelse har han vagter på 24/7. Også selvom jeg er indlagt med ham.

Den vigtigste pointe har dog hele tiden været, at det ikke er i Noahs tarv at være andre steder end hjemme. Han stortrives (i forhold til omstændighederne) hjemme – og det til trods for den manglende sygepleje.

Han stortrives, fordi jeg altid er der til at løfte opgaven.

Køge kommunes næste skridt er ikke at få styr på deres fejlbehæftede håndtering af sagen.

De er heller ikke interesserede i at sikre Noah hans livsvigtige medicin og remedier. 

Nej, Køge kommunes næste skridt er at optrappe angrebet på mig. Som samarbejdspartner og som mor.

I går måtte Ricky derfor skrive sådan her til dem:

I lyset af at Køge Kommune nu ønsker at udarbejde en § 50 undersøgelse i forhold til at afdække Noahs behov for hjælp (vi antager at dette er formålet), har Køge Kommune jo selvsagt brug for informationer.

Dette bidrager vi gerne med, hvorfor der her, med en enkelt undtagelse, meddeles fuldt samtykke til at inddrage og indhente relevante informationer om Noahs trivsel og plejebehov.
Vi ønsker LØBENDE aktindsigt i alt hvad der anmodes om (altså selve anmodningen til en given person, myndighed eller lignende) og selvsagt også løbende aktindsigt i de svar i får.

Undtagelse: Vi ønsker IKKE at OliviaDK på nogen måder inddrages i den kommende udredning da OliviaDK selv har ophævet aftalen, og igennem månedsvis ikke har kunnet løfte opgaven med at varetage plejen af Noah.
Dette har vi også gentagne gange dokumenteret ved at henvise til aflysninger, sygemeldinger og lignende hvor der ikke er mødt relevant personale ind.
Vi er også i besiddelse af dokumenter der beskriver at OliviaDK (med eller uden Køge Kommunes viden) har instrueret personalet om at ”gå bag ryggen” på mor Astrid og konstruere kritiske rapporter mv. på trods af at OliviaDK burde vide at der således er tale om ulovlige ordrer, samt bevidste brud på tavshedspligten.

Kort sagt: Der er IKKE samtykke til nogen form for Kommunikation med OliviaDK i nærværende sag.

I samarbejdets ånd, hvilket vi og Astrid jo har opfordret til mange gange, vedhæfter vi her nyeste udtalelse fra Ellebækskolen, hvori det fremgår at Noah rent læringsmæssigt følger den plan, og når de mål der er opsat.

Ydermere fremgår det at Noah er i trivsel, og at der IKKE er bekymringer om noget, overhovedet.

Jeg ved at børnepsykiatrisk ved seneste tilsynsbesøg, også her i januar 2017, konkluderer at der IKKE er nogen form for bekymring for Noah og hans trivsel, heller ikke i relation til at han er hjemme hos mor.

Den eneste bekymring der er udtalt (flere gange) er fra Hvidovre hospital, men her er bekymringen ikke rettet mod Noahs trivsel, Astrids forældreevne eller Astrids evner til at håndtere en svær situation. Bekymringen er alene rettet mod Køge Kommunes manglende handling og reaktioner i forhold til den løbende sagsbehandling, herunder det massive svigt og brud der ses i kontinuiteten i døgnplejen, samt i den manglende handling der er fra Kommunens side for at sikre at de nødvendige hjælpemidler og forsyninger af plejeremedier mv. er på plads.

Dvs. at hvis der er tvivl om noget, så kan man konkludere at det alene er rettet mod kommunens handling eller mangel på samme i denne sag, hvilket jeg antager at man allerede nu vil tage skridt til at rette op på.

Her må jeg klart opfordre Køge Kommune, og i særdeleshed xxxx (sagsbehandler), om at respondere på mine henvendelser, herunder at tage telefonen når jeg ringer, hvor jeg alene i denne uge har logget 25 forgæves forsøg på kontakt.

Jeg er uddannet socialrådgiver, og som sådan faguddannet til at vide hvordan vi kan løse en del af de problemstillinger der er opstået (hvis ikke alle problemerne), men hvis Køge Kommune ikke lyster eller evner at lytte vil problemerne eskalere, og helt sikkert (jf. Hvidovre hospital) resultere i en øget livstruende situation og genindlæggelse af Noah.
Alt sammen noget der kan undgås ved dialog og iværksættelse af korrekte og dækkende tiltag.

Summa summarum på hele denne sag er:

  • Noah er et barn med et meget skrøbeligt helbred og han er teminal-erklæret.
  • Køge Kommune forsømmer deres lovmæssige og ikke mindst moralske forpligtigelser i forhold til at sikre ro om familien, ved ikke at stille den korrekte hjælp til rådighed, forsinke sagsbehandlingen og generelt arbejde usagligt/ufagligt.
  • Køge Kommune søger at diktere og beordre Astrid (mor) til tavshed med trusler om at trække hjælpen, og dermed dødsdømme Noah.
  • Køge Kommune overtræder basale menneskerettigheder og handicapkonventionen.
  • Køge Kommune handler ulovligt ved at diktere ulovlige ordrer til OliviaDK, ved at beordre noget som ikke alene bryder de ansattes rettigheder og deres udvidede tavshedspligt, men som også udstiller Køge Kommune som et meget uetisk og amoralsk ”foretagende” som ikke har tanke for et døende barn og familiens livssituation.

Astrid, og dermed Noah, har ret simple ønsker for fremtiden.

At Køge Kommune tildeler den nødvendige hjælp med det fagpersonale som er anbefalet af specialisterne fra Hvidovre Hospital, samt at fornødne bevillinger i forhold til merudgifter, medicin og praktiske hjælpe og plejemidler kører som de skal.
Det er et fromt, simpelt og lovmedholdeligt ønske, som nemt kan sikres ved at anvende paragrafferne i serviceloven korrekt.

Vi foreslår igen at man bevilliger hjælp efter § 83 168 timer om ugen, alene med fokus på pleje og omsorg (som paragraffen dikterer), og at man både for overskuelighedens skyld, men også fordi Astrid er den der kender Noah allerbedst og kender til alle behov, ansætter Astrid på ordinære vilkår til at varetage opgaven som leder, og inddrager Astrid (meget) aktivt når der skal udfindes personale til et fast team som skal varetage plejeopgaven. Her foreslår vi også at den praktiske udførsel af arbejdet varetages af den afdeling i Køge Kommune som i forvejen varetager hjemmesygepleje. Her burde være den fornødne viden, og ellers kan den hurtigt suppleres op med ansættelse af det fornødne personale, efter de retningslinjer og anbefalinger der er fremkommet fra Hvidovre Hospital.

Samtidig skal der, en gang for alle, træffes en korrekt afgørelse om PRAKTISK hjælp i hjemmet, herunder tøjvask (200 kilo per uge er der pt. tale om) opvask (mest i forhold til de instrumenter og redskaber der anvendes ved pleje af Noah), grundig rengøring flere gange om ugen (på grund af det massive behov der er for sterile omgivelser ved et barn der har kateter direkte ind i hjertet)

Denne afgørelse, og timetal kan IKKE tages ud af de 168 timer der tidligere blev talt om da der er tale om 2 separate og lisnødvendige opgaver.

Der sikres løbende bevilling til medicin og lignende, således at Astrid ikke skal gå tiggergang ved netværket eller hospitalet for at dække disse udgifter som rettelig og juridisk set skal dækkes af Køge Kommune.

Der sikres en korrekt løbende dækning af merudgifter, og md korrekt menes en afgørelse der afspejler lovgivningen og principafgørelser fra Ankestyrelsen, og ikke som nu hvor f.eks. udgifter til vask er beregnet ud fra gætværk og antagelser i stedet for den eneste korrekte måde (astma-allergiforbundets udregningsmetode med indeksregulering)

At der sikres supervision/støtte til Astrid, fra en person som hun selv vælger og stoler på, således at Astrid både kan støttes i den svære situation det er at have et livstruet barn, men som også kan bruges til at ”læsse af” på, hvorfor vi anbefaler at Astrid vælger en person med indblik og kendskab til det at have et svært handicappet barn, f.eks. en person med en socialrådgiver baggrund eller lignende.

 

privatraadgiver.com

Privat Socialrådgiver

Ricky Magnussen

Havnegade 29

5000 Odense C.

Tlf.: 60947676

 

Jeg havde et ønske om fred. Vi kommer stadig med fred. Men Køge kommune har bragt krig. Helt ind i stuen.. Helt ind i hjertet.

peace-time-war-time

Advertisements

About Astrid Lequime

Founder of the Noah Lequime Foundation. Our goal is to brighten the lives of underprivileged special needs children around the world. Social worker, philanthropist and mother of three children. Two are special needs children.
Image | This entry was posted in Noah, Politics, Social work and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Et ønske om fred

  1. Pingback: Det russiske folkeeventyr | The Noah Lequime Inspiration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s