3 – det magiske tal

IMG_3214

Som i mine elskede russiske eventyr, hvor tallet 3 er er en af grundstenene, så faldt Ankestyrelsens afgørelse forleden som den tredje af 3 store begivenheder, der understøtter Noahs sag.

For at det ikke skal drukne i rørstrømske taler og indebrændt vrede over et system, der vælger at lade et dødsygt barn lide sådan, så har jeg besluttet mig for at lave en lidt kortere oversigt over disse 3 begivenheder med lovhenvisninger og det hel. Endnu en faktaboks, om I vil, men forhåbentlig én, som kan bruges af alle jer, der sidder med lignende sager i kommunerne.

The 3 strikes

D. 24. maj får vi partshøring i et dokument, der beskriver, hvordan Sundhedsministeren allerede tilbage i februar 2017 i et høringsvar beskriver: 

I henhold til bekendtgørelsens §§ 1-4, ordineres hjemmesygeplejen af en læge, mens det er kommunalbestyrelsens ansvar at tilrettelæge hjemmesygeplejen, eventuelt ved at ansætte private leverandører. Det er endvidere kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sygeplejersker og andre personalegrupper med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer (vejledning nr. 102 af 11. december 2006).

Sundhedsministeren fastslår altså, at det er kommunens ansvar at følge lægens ordination. Lægen har igen og igen fastholdt, at Noah skal overvåges og passes af sygeplejersker. Ikke FADL-vagter, ikke social- og sundhedsassistenter. Sygeplejersker!

Der henvises endvidere i afgørelsen til lovbekendtgørelse 1219 af 11. december 2009 , hvor der står:

§ 1. En sundhedsperson, der er autoriseret i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), kan delegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed, jf. autorisationslovens § 1, stk. 3, til en medhjælp, jf. dog §§ 2 og 3.

Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson, der delegerer sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp, kan beslutte, at videredelegation ikke må finde sted.

Kort sagt betyder det, at Noahs overlæge kan uddelegere Noahs sygepleje til sygeplejersker i eget hjem, men kan samtidig også beslutte, at videredelegation til social- og sundhedsassistenter ikke må finde sted. 

Hvilket præcis var, hvad Noahs overlæge gjorde. Trods et enormt pres fra Køge kommune, hvor blandt andet forskellige ledere ringede overlægen op og skældte hende ud (ja, helt alvorligt) for at “være for involveret i Noahs sag”.

Sundhedsministeren afslutter sit høringssvar med følgende svada fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

”Styrelsen for Patientsikkerhed kan supplerende oplyse, at hvis man som borger er utilfreds med en modtaget sundhedsfaglig behandling, kan man sende en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan desuden oplyse, at de foreliggende oplysninger om det konkrete patientforløb har givet styrelsen anledning til at undersøge forløbet nærmere med henblik på vurdering af, om der er grundlag for at åbne en tilsynssag vedrørende tilrettelæggelsen og udøvelsen af den givne behandling.”

Strike one471603924

 


 

For en uge siden bliver jeg bekendt med, at Styrelsen for Patientsikkerhed af egen drift har valgt at åbne den tilsynssag mod Køge kommune.

Jeg ved ikke ret meget om sagen, da vi først fredag har indsendt vores formelle klage til Styrelsen, men jeg opdaterer denne del, så snart jeg kan.

Jeg ved dog, at Køge kommune har svigtet deres tilsynsforpligtelse ved:

a. at ændre lægens ordination på sygeplejersker døgnet rundt, til 16 timer i døgnet.

b. at bruge kommunens serviceniveau, som er kodeord for “økonomiske ramme”, som begrundelse for ikke at levere den lægeordinerede pleje. Det er et direkte lovbrud. Kommunen må kun fastsætte et serviceniveau, hvis det ikke har betydning for borgerens pleje/overlevelse. (link åbner en pdf-fil)

c. ikke at føre jævnlige tilsyn med plejen, som kommunen har valgt en ekstern leverandør til at levere.

d. ikke at reagere på gentagne henvendelser og dokumentation for, at den eksterne leverandør ikke leverede selv den barberede version af plejen på 16 timers sygeplejersker i døgnet.

Strike two471603924


 

I denne uge falder Ankestyrelsens afgørelse så.

I bund og grund handler klagen til Ankestyrelsen om, at jeg ikke har fået aflastning. Køge kommune afviser klagen med henvisning til, at jeg får afløsning (aflastning i hjemmet) til Noahs natteovervågning ved social- og sundhedsassistenter. Den har Socialforvaltningen sat i værk, fordi Sundhedsforvaltningen ikke vil levere de lægeordinerede sygeplejersker døgnet rundt. Det er jeg også taknemmelig for. Uden dem havde jeg været vågen 24 timer i døgnet, istedet for 19-20 timer i døgnet de sidste 2½ år.

Men jeg har forsøgt at anskueliggøre for forvaltningerne, at det på ingen måde kan kaldes aflastning. Aflastning betyder jo, at forælderen er frigjort fra opgaverne og ansvaret for det handicappede barn. Ved at bevilge afløsning, der ikke dækker Noahs behov, har kommune de facto ikke rigtigt andet en en levende babyalarm.

Ankestyrelsen præciserer nøjagtigt det:

De giver mig medhold med et afslag på afløsning i nattevagten under henvisning til at dette skal dækkes af anden lovgivning (sundhedslovens § 138).

Samtidig skriver de, at Ankestyrelsen udtaler kritik af Køge kommunes sagsbehandling herunder:

 • manglende overholdelse af sundhedsloven:

  Vi lægger vægt på, at Hvidovre Hospital i en ny udtalelse af den 23. april 2015 oplyser, at det er sygehusets vurdering, at varetagelse af Noahs problemstillinger kræver kompetencer svarende til en sygeplejerske.

  Vi lægger herefter afgørende vægt på oplysningerne fra Hvidovre Sygehus af den 3. februar 2015 om, at Noah er kommet til at rykke kateter ud, hvilket har medført, at et nyt kateter måtte genanlægges. Sygehuset oplyser i denne forbindelse, at for hver gang dette sker, bliver det mere og mere kritisk at genanlægge et nyt kateter, hvilket vanskeliggør Noahs overlevelse.

  Vi lægger vægt på, at Noah på grund af sine lidelser ikke kan se alvor i, at han rykker kateter ud, hvorfor han konstant skal overvåges. Vi lægger især vægt på dine oplysninger om, at du i disse situationer – såfremt dette skerom natten – vil stå alene, idet det personale, som er ansat af kommunen efter servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1, ikke er uddannet nok til at kunne hjælpe dig.

  Vi lægger videre vægt på, at kateter – ved en menneskelig fejl – flere gangehar været åben om natten.

  Vi er opmærksomme på, at kateter ikke er tilsluttet pumpen om natten samt at den skal være helt pakket ind. Vi lægger dog vægt på oplysningerne i mødereferat af den 25. februar 2016 om, at slangerne kan knække, at gummi og plastik med tiden bliver mørt og kan knække, at Noah kan have afføring, som kan komme under forbindingen, at kateter ved en fejl kan stå åben, samt at Noah kan finde på at vågne om natten. Disse oplysninger taler for, at den person, der passer Noah skal være forberedt til at håndtere de problemstillinger, der kan opstå i løbet af natten.

  Vi lægger herefter vægt på oplysningerne i din klage af den 9. juni 2016 om, at de 8 timers afløsning om natten, varetages af social – og sundhedshjælpere, hvorfor du altid er på rådighedsvagt med adskillige tilkald om ugen, idet hverken social – og sundhedshjælpere eller social – og sundhedsassistenter er kvalificeret til at varetage opgaver, der indebærer håndtering af CVK, jejunalsonden eller Microstomien til blæren.

 • Manglende behandling af klager:

  Det fremgår af kommunens afgørelse af den 25. april 2016, at kommunen har fremsendt din ansøgning til kommunens Velfærdsforvaltning, som blandt andet forestår bevillinger i henhold til sundhedsloven, herunder sundhedslovens § 138. Det fremgår dog ikke af sagen, at du har modtaget en afgørelse om natovervågning fra Velfærdsforvaltningen, og/eller at din klage er oversendt til Styrelsen for Patientsikkerhed.Vi bemærker hertil, at du efter forvaltningsretlige regler har krav på en skriftlig afgørelse, såfremt kommunen ikke giver dig fuldt ud medhold i din ansøgning. Afgørelsen skal desuden indeholde en klagevejledning, herunder at du har mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • Manglende behandling af ansøgninger:

  Vi bemærker, at vi ikke har modtaget sagerne om merudgifter, handicapbil og badefaciliteter fra kommunen, hvorfor vi må formode, at kommunen enten efterfølgende har afgjort disse sager, og afgørelsen ikke er påklaget af dig, eller at sagerne stadigvæk er under behandlingen hos kommunen.

  Vi bemærker hertil, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal på de enkelte sagsområder og offentliggøre frister for, hvor lang tid sagsbehandlingen må tage. Vi henviser til principafgørelse 49-16.

 • Skjulte afslag:

  Det fremgår af kommunens brev af den 5. december 2016, at du er bevilget 6 timers rengøring om ugen. Kommunen oplyser i samme brev, at forudsætning for, at opgaven kan leveres af sygeplejerskerne fra Olivia DK er, at du i den tid varetager observation af Noah. Du kan ellers selv vælge at udføre opgaven.

  Vi læser kommunens orientering således, at kommunen giver dig afslag på, at den rengøringshjælp, som kommunen har bevilget, kan udføres af andre end dig eller den sygeplejerske, der skal observere Noah.

  Vi betragter derfor kommunens orienteringsbrev som en form for afgørelse.

  Det følger af forvaltningslovens § 25, at afgørelser, når de meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage,herunder eventuel tidsfrist.

  Manglende klagevejledning medfører, at du fortsat kan klage over kommunens brev af den 5. december 2016, hvis du stadig er utilfreds med den rengøringshjælp kommunen har bevilget.

 • Manglende henvisning til regler:

  Vi kritiserer, at kommunen i afgørelsen af den 22. august 2016 ikke henvisertil servicelovens § 44.Servicelovens § 84, stk. 1 er en voksenbestemmelse, der i henhold til servicelovens§ 44 kan anvendes på børneområdet. Den korrekte henvisningtil reglerne for aflastning og afløsning er derfor servicelovens § 44, jf. § 84,stk. 1.

  Vi bemærker, at en begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisningtil de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet.

Endelig så fastlår Ankestyrelsen en gang for alle:

Vi bemærker videre, at kommunen som en enhedsforvaltning skal behandle alle ansøgninger om hjælp i forhold til alle de muligheder, der
findes for at give hjælp i det kommunale regi.

Strike three471603924


Det er svært på forhånd at forudse, hvor meget disse 3 begivenheder kan få betydning i andre sager.

Der er dog ingen tvivl om, at Sundhedsministeren en gang for alle fastlår, at lægernes ordinationer skal følges. Det kan overføres til alt fra fysioterapi til arbejdsprøvninger i sager om flexjob eller førtidspension. Høringsvaret ligger her: SUU, alm del.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedstyrelsen udtaler, at kommunen er forpligtet til at levere og føre tilsyn med lægeordineret sygepleje i hjemmet.

Ankestyrelsen fastlår, at kommunens serviceniveau ikke må underkende lægens ordination og anbefaling.
Endvidere, at kommunen er forpligtet til at behandle sager som en enhedsforvaltning, jf. retsikkerhedslovens § 5.
Desuden at sager skal behandles hurtigst muligt jævnfør principafgørelse 49-16. Derudover, at man har krav på skriftlige afgørelser og ankevejledning med mindre man får fuldt medhold i sin ansøgning, jf. forvaltningslovens § 25.

Afslutningsvis skriver Ankestyrelsen:

Vi er opmærksomme på, at kommunen, da den sendte sagen til os, bemærkede,
at afgørelsen vedrører principielle spørgsmål. Vi finder dog
efter en konkret vurdering, at sagen ikke har principiel eller generel betydning.
Derfor har vi ikke behandlet sagen på møde med udvidet votering
(principiel behandling).

Afgørelsen kan derfor ikke påklages af kommunen.

Game over.

About Astrid Lequime

Founder of the Noah Lequime Foundation. Our goal is to brighten the lives of underprivileged special needs children around the world. Social worker, philanthropist and mother of three children. Two are special needs children.
Image | This entry was posted in Noah, Politics, Social work and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to 3 – det magiske tal

 1. Pingback: Game not so over…. | The Noah Lequime Inspiration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s